Porostní mapaNový lesní hospodářský plán (LHP) s platností 1.1.2007 – 31.12.2016 zpracoval Plzeňský lesprojekt, a.s. LHP je nejdůležitějším nástrojem vlastníka při uplatňování vlastního záměru hospodaření, přitom LHP stále zůstává jakýmsi kompromisem, který respektuje přírodní poměry, záměry státní lesnické politiky a celospolečenské funkce lesa deklarované prostřednictvím kategorizece lesů. Plzeňský lesprojekt, a.s. zpracoval teké předchozí LHP s platností 1.1.1999 – 31.12.2008 a všechny předchozí LHP v době, kdy byly městské lesy spravovány státními lesy.

Městské lesy Planá se dělí podle převažujících funkcí do kategorie lesů hospodářských (981,68 ha) a kategorie lesů zvláštního určení (77,58 ha).
Lesy zvláštního určení se dělí do subkategorií:

  • subkategorie 31a: lesy v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně dle § 8, odst. 1, písm. a) zákona č. 289/1995 Sb. (dle vodního zákona – lesy v ochranných pásmech vodních zdrojů I. stupně). Jedná se o lesy v „Prameništi Broumov“ a o les v pásmu hygienické ochrany „Brod nad Tichou“. Celková rozloha subkategorie činí 66,61 ha.
  • subkategorie 31b: lesy v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod (dle lázeňského zákona – lesy v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod), plocha 1,71 ha.
  • subkategorie 32e: se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou, plocha je 9,26 ha.