1. Název

Plánské lesy s.r.o.

2. Důvod a způsob založení

Společnost byla založena rozhodnutím zastupitelstva města Planá, které je jediným vlastníkem společnosti, dne 16.12.1999. Důvodem založení je správa lesního majetku města Planá. Společnost je zapsána od 13. ledna 2000 u obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 12037. Více o náplni činnosti zde. Obchodní rejstřík.

3. Organizační struktura

Řídícím článkem společnosti je lesní správa. Vedoucím lesní správy je lesní správce = jednatel, dalším členem je technik správy = účetní. Lesní správě podléhají lesnické úseky 1 – Jalový Dvůr a 2 – Planá řízené lesními na úseku a dále úsek 3 – manipulační sklad. Úsek 3 je řízen lesní správou. Společnost netvoří další podřízené útvary ani neovládá další společnosti.

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Tachovská 491, 34815 Planá

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Tachovská 491, 34815 Planá

4.3 Úřední hodiny

v pracovních dnech 7:00 – 14:00

4.4 Telefonní čísla

správa: 374798413, jednatel: 775112449

4.5 Čísla faxu

4.6 Adresa internetové stránky

www.planskelesy.cz

4.7 Adresa e-podatelny

4.8 Další elektronické adresy

nkosi@planskelesy.cz

5. Případné platby lze poukázat

bankovní spojení: 3004920/8030 Raiffeisenbank im Stiftland eG, Planá

6. IČ

25241141

7. DIČ

CZ25241141

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

Společnost nevytváří rozpočet

9. Žádosti a informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři lesní správy
 • písemně – osobně v kanceláři lesní správy nebo poštou na adresu společnosti
 • e-mailem: nkosi@planskelesy.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 374 798413

Přehled lhůt a termínů

10. Příjem žádostí a dalších podání

Viz bod 9.

11. Opravné prostředky

Co když orgán žádosti nevyhoví
 • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí), může žadatel podat stížnost podle § 16a zákona 106/1999 Sb.
 • proti rozhodnutí lze  podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení nebo marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v uvedeném případě  v § 15 odst. 4.
Komu se odvolání posílá
 • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí nebo takové rozhodnutí měl vydat
Kdo o odvolání rozhodne
 • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání se nerozhodlo, má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým odvolání bylo zamítnuto a napadené rozhodnutí potvrzeno. Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu

12. Formuláře

Nejsou dostupné žádné formuláře

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz

14. Předpisy

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
  (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).

14. Nejdůležitější používané předpisy

14.2 Vydané právní předpisy

Společnost nevytváří obecně platné předpisy.

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Zveřejňování informací provádí společnost na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu.
Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví příslušný pracovník dle sazebníku:

 • kopírování nebo tisk A4 jednostranně 2 Kč, oboustranně 3 Kč
 • tisk A3 jednostranně 4 Kč
 • tisk A2 jednostranně 10 Kč
 • tisk A1 jednostranně 16 Kč
 • hodinová sazba za práci zaměstnance při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informací činí 100 Kč
 • za 1 ks CD-ROM, pokud tuto formu vyžaduje žadatel 20 Kč vč. DPH
 • poštovné dle sazebníku poštovních služeb
 • cestovní náklady, pokud souvisejí s poskytnutím požadované informace

Výše úhrady je na požádání sdělena žadateli předem. Informace bude žadateli vydána až po zaplacení úhrady hotově na správě Plánských lesů, nebo bezhotovostně na účet společnosti.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli před podáním informace. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2 Výhradní licence

V současné době nejsou pro Plánské lesy s.r.o. poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Dosud nebyly doručeny žádné žádosti o informace dle uvedeného zákona.