Tachovská 491, 34815 Planá 374798413

Plánské lesy, s.r.o.

Přírodní poměry

Městké lesy PlanáMěstské lesy Planá leží v přírodní lesní oblasti (PLO) 11 – Český les a PLO 6 – Západočeská pahorkatina. Lesnický úsek 1 – Jalový Dvůr spadá s nadmořskou výškou 600-735 m n.m. do lesních vegetačních stupňů 5. – jedlobukového a 6. smrkobukového, lú 2 – Planá celá do lesního vegetačního stupně 3. dubobukového (nadmořská výška 430 až 680 m n.m.).
Převažují soubory lesních typů kyselé řady (3K, 5K a 6K) a živné řady (3S, 5H), poměrně významně jsou zastoupeny soubory lesních typů vodou ovlivněných půd (5V, 6V, 5O, 5P). V dřevinné skladbě zcela převažují jehličnaté dřeviny (smrk 73%, borovice 16%).

Území LHC Městské lesy Planá, lesní úsek 1 – Jalový Dvůr (oddělení 1-9, celkem 534,18 ha) zasahuje do severní části chráněné krajinné oblasti Český les vyhlášené nařízením vlády č. 70/2005 Sb. Význam Českého lesa z hlediska ochrany přírody spočívá v podobě původních lesních společenstev na různých stanovištích, které jsou cenné pro svoji zachovalost v rámci celé České republiky.