Přírodní poměry

Městské lesy Planá leží v přírodní lesní oblasti (PLO) 11 – Český les a PLO 6 – Západočeská pahorkatina. Lesnický úsek 1 – Jalový Dvůr spadá s nadmořskou výškou 600-735 m n.m. do lesních vegetačních stupňů 5. – jedlobukového a 6. smrkobukového, lú 2 – Planá celá do lesního vegetačního stupně 3. dubobukového (nadmořská výška…

Read More

Poplatkové lovy

Poplatkové lovy jsme v současné době pozastavili. Důvodem je zejména výrazně pokleslá kvalita trofejí jelena evropského v této části Českého lesa a rovněž přetrvávající nepoměr pohlaví a věkových tříd jelena evropského v neprospěch druhé a třetí věkové třídy jelenů. Jsme toho názoru, že ke zlepšení stavu jelení zvěře lze dojít například takto: omezit lov starších…

Read More